Skip to main content

Avís legal

El lloc web i el domini cultiusmascuni.com correspon a CULTIUS MAS CUNÍ, SL. amb CIF B17721556 i domicili al Barri del Molí, 15 (CP 17462) a Bordils, adreça electrònica info@cultiusmascuni.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a CULTIUS MAS CUNÍ o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. CULTIUS MAS CUNÍ presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. CULTIUS MAS CUNÍ autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a https://cultiusmascuni.com/. CULTIUS MAS CUNÍ es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://cultiusmascuni.com/ (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que CULTIUS MAS CUNÍ actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això CULTIUS MAS CUNÍ manifesta que les referències de les creacions, productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a CULTIUS MAS CUNÍ fins a la contractació expressa d’una comanda.

CULTIUS MAS CUNÍ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

CULTIUS MAS CUNÍ no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Close Menu

Carrer Molí, 15
17462 – Bordils (GIRONA)

M. (+34) 609 526 124
info@cultiusmascuni.com